ข่าวประชาสัมพันธ์


หลวงพ่อสายทอง ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง “หอประชุมหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมมโม” สพป.ขอนแก่น เขต 5

นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 23 อัตรา

นายสุขสันต์ คุ้มบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนปฐมวัย ณ ห้องประชุมชุมแพบริหารธุรกิจอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

นายประวิช ยะรินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตองนักเรียน เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่ เข้าร่วมโครงการแข่งขัน “เปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก” ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโคกสูงสว่าง(ราษฎรบูรณะ) อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 พร้อมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ จำนวน 9 รูปเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2559

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานในพิธีมอบบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องคอนเฟอเรนซ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องคอนเฟอเรนซ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

นายทองสุก เกลี้ยงพร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ควบคุมดูแล การรับข้อสอบและกระดาษคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2559

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานพิธีปิดโครงการยุวชน “รวมใจภักดิ์ปฏิบัติธรรม น้อมถวายแด่พ่อหลวง ร.9” ณ วัดสูงสุทธาวาส(วัดถ้ำฮวงโป) อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

นายประวิช ยะรินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการยุวชน “รวมใจภักดิ์ปฏิบัติธรรม น้อมถวายแด่พ่อหลวง ร. 9” ณ วัดสูงสุทธาวาส(วัดถ้ำฮวงโป) อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการยุวชน “รวมใจภักดิ์ปฏิบัติธรรม น้อมถวายแด่พ่อหลวง ร. 9” ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมถาวรวนาราม(วัดป่าดงมะไฟ) อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการยุวชน “รวมใจภักดิ์ปฏิบัติธรรม น้อมถวายแด่พ่อหลวง ร. 9” ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานเปิดงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนชุมแพศึกษา อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

สพป.ขอนแก่น เขต 5 ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลทหารผ่านศึก เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมชุมแพบริหารธุรกิจอุปถัมภ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 นำคณะผู้บริหารและข้าราชการในสังกัด เดินทางเข้าคารวะและขอพรปีใหม่ ผู้บริหารระดับสูงจองกระทรวงศึกษาธิการ

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุมขยายผล ชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นของสถานศึกษาเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online ระดับศูนย์เครือข่าย วันที่ 6 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมชุมแพบริหารธุรกิจอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 นำบุคลากรในสังกัดทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า 2559 ต้อนรับปีใหม่ 2560

สพป.ขอนแก่น เขต 5 เข้าร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) รับนโยบายแนวทางคัดเลือกโรงเรียน ICU

นายประวิช ยะรินทร์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 ร่วมพิธีเปิด Open House & STEM Job Fair ชุมแพโมเดล : แนะแนวการเรียนรู้สู่อาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 ตรวจสนามสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน "ธุรการโรงเรียน" ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

จังหวัดขอนแก่นและมหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 14 ในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 การสมัครร่วมการแข่งขันทุกประเภทของนักเรียน/นักศึกษา มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย จึงไม่ต้องเสียค่าสมัครแต่อย่างใด ส่งใบสมัครภายใน 13 มกราคม 2560

มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกาศ เรื่องการให้ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

สพป.ขอนแก่น เขต 5 ได้จัดกิจกรรมทำความดี ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารหอประชุมใหม่จากการระดมทรัพยากรของข้าราชการครูและบุคลากร พ่อค้า ประชาชน และร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายทองสุก เกลี้ยงพร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานเปิดค่ายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นที่พัก จุดประสานงานและบริการอาหาร แก่คณะนักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ณ โรงเรียนหินโงมพิทยาคม อ.เมือง จ.หนองคาย

Powered by MakeWebEasy.com