ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

                                                            ดาวน์โหลดเอกสารกลุ่มนโยบายและแผน

                                                             แบบ ปร4-6

                                                            ดาวน์โหลดเอกสารกลุ่มอำนวยการ

                                           แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

                                                            ใบขอเบิกการศึกษาบุตร

                                                            ขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการกู้เงินจากธนาคารอาคารสงเคราะห์

                                                            ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

                                                            แบบฟอร์มการกู้เงินธนาคารอาคารสงเคราะห์

                                                            หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา

                                                            แบบใบลาพักผ่อน

                                                            แบบใบลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

                                                            แบบขอยกเลิกวันลา

                                                            แบบขออนุญาตสแกนลายนิ้วมือ หลัง หรือก่อนเวลาที่กำหนด

                                                            การขออนุญาตใช้ห้องประชุม Conference room

                                                            การขออนุญาตใช้ห้องประชุม สพป.ขอนแก่น เขต 5

                                                            แบบติดตามการประเมิน25 ก.ค.-25 ส.ค

                                                            แบบรายงานระบบKRSและARS_2559

                                                            ดาวน์โหลดเอกสารกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

                                                            หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา

                                                            หนังสือรับรอง 30%

                                                            แบบขอเบิกค่าเช้าบ้าน

                                                            สัญญายืมเงิน แบบ 8500

                                                            ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

                                               ดาวน์โหลดเอกสารกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

                                            เอกสารประกอบการอบรม BBL

Powered by MakeWebEasy.com