ข่าวประชาสัมพันธ์

นายวสันต์ สัตยคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธาน งานวันครุ ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องาน "เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา" และคำขวัญวันครู ของนายกรํฐมนตรี ประจำปี 2561 คือ " ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา " พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่คุณครูผู้ทำความดี และคุณประโยชน์แก่ประทศ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดร่วมงานกันอย่างมากมาย ณ นนทรีโดม โรงเรียนชุมแพศึกษา อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น /ธิตินันท์/ภาพ/ข่าว

นายวสันต์ สัตยคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานเปิด การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น /ธิตินันท์/ภาพ/ข่าว

นายวสันต์ สัตยคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อมอบนโยบายการบริหารงานใน สพป.ขอนแก่น เขต 5 แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ในโอกาสที่ มารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 พร้อมทั้งทำพิธีเปิดป้าย Count Down O-NET ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

นายวสันต์ สัตยคุณ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 ให้โอวาทและชี้แนวทางในการปฏิบัติงานแก่ ครูผู้ช่วย ที่รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ที่มารายงานตัว ณ สพป.ขอนแก่น เขต 5 จำนวน 32 ราย

สพป.ขอนแก่น เขต 5 จัดงานเลี้ยงต้อนรับ นายวสันต์ สัตยคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 คนใหม่ บรรยากาศ เต็มไปด้วยความอบอุ่น มีผู้บริหารระดับสูงมาร่วมแสดงความยินดีอย่างมากมาย ทั้งในส่วนของ สพป.ขอนแก่น เขต 1-4 และ สพม.เขต 25 รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5 ร่วมในงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น /ธิตินันท์/ภาพ/ข่าว

นายสุขสันต์ คุ้มบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ บุคลากร สพป.ขอนแก่น เขต 5 ร่วมให้การต้อนรับ นายวสันต์ สัตยคุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น /ธิตินันท์/ภาพ/ข่าว

สพป.ขอนแก่น เขต 5 จัดงานเลิ้ยงส่ง นายยงยุทธ พรหมแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 บรรยากาศ เป็นไปด้วยความอบอุ่น มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรใน สพป.ขอนแก่น เขต 5 ร่วมในงานอย่างล้นหลาม ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น /ธิตินันท์/ภาพ/ข่าว

นายสุขสันต์ คุ้มบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.ขอนแก่น เขต 5 ต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของหนวยงานภาครัฐ (ITA)

นายสนาน ลาปะ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ขอนแก่น เขต 5 พร้อมด้วย ข้าราชการและบุคลากร สพป.ขอนแก่น เขต 5 ร่วมพิธีวางพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2560 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายพันธ์เทพ เสาโกศล นายอำเภอชุมแพ เป็นประธานในพิธี

นายทองสุข เกลี้ยงพร้อม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมปฏิบัติการนำส่งข้อมูลในระบบออนไลน์ โรงเรียน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 1,4 และ 7 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

นายสุขสันต์ คุ้มบัว รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ โครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพในประชาคมอาเซี่ยน ด้วยกระบวนการ PLC ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดย ดร.สุขสันต์ คุ้มบัว รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5กล่าวรายงาน มีผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และชุมชนร่วมในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนหนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

16 กันยายน 2560 สพป.ขอนแก่น เขต 5 ได้จัดงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 "วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" โดยมี นายพันธ์เทพ เสาโกศล นายอำเภอชุมแพ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ อาคารหอประชุมหลวงพ่อสายทองเตชธัมโม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต๕ เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ และมอบเกียรติบัตรกับคุณครูที่เป็นกรรมการตัดสินกิจกรรม ของศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ณ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ครั้งที่ 4/2560 ณ หอประชุม โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

นายสุขสันต์  คุ้มบัว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 5  เป็นประธานพิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดการเรียนการสอนการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)” ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกุดเลา อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 

นายยงยุทธ  พรหมแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 5  เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมอบรม การบูรณาการองค์กรแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการสอนและผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  ดำเนินการสอบภาค ก. และ ภาค ข. การคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ   โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร  อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น 

สพป.ขอนแก่น เขต 5 สุดปลื้ม ทีมฟุตบอลเยาวชนโรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่คว้าแชมป์ฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 ณ  สนามพิจิตรสเตเดี้ยม จ.พิจิตร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  28  กรกฎาคม ณ ห้องบันทึกเทป สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  ดำเนินการสอบภาค ก. และ ภาค ข. การคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ตำแหน่ง  ครูพี่เลี้ยง  และครูผู้สอน ณ  โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร  อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ณ  โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร  อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

นายณฤทธิ์  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ  โรงเรียนชุมชนชุมแพ  อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น

สพป.ขอนแก่น เขต 5  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ    ตำแหน่ง  ครูผู้สอน   7  กลุ่มวิชาเอก ตั้งแต่วันที่   15  -  21   มิถุนายน   2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์  ชั้น 2 สพป.ขอนแก่น เขต 5

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 ให้โอวาทและมอบทุนสนับสนุนแก่ทีมนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ตัวแทน สพป.ขอนแก่น เขต 5 และครูผู้ฝึกสอน เพื่อเตรียมเข้าแข่งขันชิงชัยระดับประเทศในการแข่งขัน ฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 (ฟุตบอลไพรมินิสเตอร์คัพ 2017)

สพป.ขอนแก่น เขต 5  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว   3  ตำแหน่ง  ได้แก่ นักการภารโรง  พี่เลี้ยงเด็กพิการ และบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ตำแหน่งละ  1  อัตรา   ตั้งแต่วันที่ 12  -18   มิถุนายน 

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5  จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ – เนตรนารี  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปี  2560 ณ  สนามโรงเรียนชุมแพศึกษา  อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น 

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เพร้อมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  5  จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ  จำนวน  9  รูป ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2560 ณ  ห้องประชุม  โรงเรียนชุมชนชุมแพ  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 

Powered by MakeWebEasy.com