เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ติดต่อเผยแพร่ผลงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฟรีที่ line: moree  email : moreecom@gmail.com

ชื่อผลงาน  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ (e-learning) โดยใชัปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม  Microsoft Excel ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์

ชื่อเจ้าของผลงาน นายภูผาภูมิ  โมรีย์

เอกสารประกอบด้วย  1.บทคัดย่อ  2.แผนการจัดการเรียนรู้ 3.คู่มือการใช้งานระบบการเรียนรู้ออนไลน์

สังกัด โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5


         ชื่อผลงาน : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการพูดสนทนาด้วยกิจกรรมบทบาทสมมุติ เรื่อง "Everyday English" รายวิชาภาษาอังกฤษ (อ022102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโคกสูง

         ชื่อเจ้าของผลงาน : นางมยุรี  ขำสูงเนิน ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ 

                                 โรงเรียนบ้านโคกสูง

        เอกสารเผยแพร่  บทคัดย่อ

ชื่อผลงาน : ผลของการสร้างความรู้ ตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง  การบวกลบระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบ้านวั                                                   ชื่อเจ้าของผลงาน : นางพฤวรรณ์  ธงน้อย   ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการ  โรงเรียนบ้านวังยาว

        เอกสารเผยแพร่  บทคัดย่อ

กระบวนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนตรัคติวิสต์
เรื่อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน นายทินภัทร สิมมาสุด

โณงเรียบ้านร่องสมอ สพป.ขก.5

ผลงานทางวิชาการเพื่ อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  "การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์ การเรียน  เรื่อง  คลื่นกล  รายวิชา  ฟิสิกส์เพิ่มเติม 2 (ว 30206)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่  5"

ชื่อเจ้าของผลงาน นายประธาน ดวงคำ

ชุด การเรียนรู้สำหรับกิจกรรมกลุ่ม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
เจ้าของผลงานนางสาวอรรญา สาคำภีร์
ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  
โรงเรียนเทศบาลแสนสุข   
สังกัด กองการศึกษาเทศบาลตำบลแสนสุข  จังหวัดอุบลราชธานี
เจ้าของผลงาน นางชนิตร์นันท์ ห้องแซง ครูชำนาญการ โรงเรียนหนองโพพิทยา จังหวัดนครสวรรค์ สพม 42

Powered by MakeWebEasy.com