เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ติดต่อเผยแพร่ผลงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฟรีที่ line: moree  email : moreecom@gmail.com

ชื่อผลงาน  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ (e-learning) โดยใชัปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม  Microsoft Excel ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์

ชื่อเจ้าของผลงาน นายภูผาภูมิ  โมรีย์

เอกสารประกอบด้วย  1.บทคัดย่อ  2.แผนการจัดการเรียนรู้ 3.คู่มือการใช้งานระบบการเรียนรู้ออนไลน์

สังกัด โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5


         ชื่อผลงาน : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการพูดสนทนาด้วยกิจกรรมบทบาทสมมุติ เรื่อง "Everyday English" รายวิชาภาษาอังกฤษ (อ022102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโคกสูง

         ชื่อเจ้าของผลงาน : นางมยุรี  ขำสูงเนิน ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ 

                                 โรงเรียนบ้านโคกสูง

        เอกสารเผยแพร่  บทคัดย่อPowered by MakeWebEasy.com